Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наказателноправна защита на културното наследство в Република България

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,68
ISBN: 9789547309401
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Манов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Наказателноправна защита на културното наследство в Република България във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата съдържа първото цялостно монографично изследване напроблемите на наказателноправната защита на културното наследство внашата страна, доколкото темата не e била предмет на задълбочени научниизследвания у нас. Изясняват се основните понятия в областта накултурното наследство, проследява се установяването и развитието направната уредба на опазването на културното наследство, като се прави икратък сравнителноправен преглед на решенията по други законодателства.Анализирани са общата характеристика и системата на наказателноправнатазащита на културното наследство по действащото българско наказателноправо. Подчертана е обществената значимост на престъпленията, свързани скултурното наследство, правнотехническите аспекти нанаказателноправната уредба на тези престъпления, техните общи особености(обществена опасност, обективна страна, субект, субективна страна инаказуемост), като са посочени общите критерии за обособяване навидовете престъпления против опазване на културното наследство и тяхнатасистема. Анализирани са в подробности отделните видове престъпленияпротив опазване на културното наследство съобразно приетата система натези престъпления. Систематизирани са основни изводи от направенитенаблюдения и са формулирани съответни предложения de lege ferenda.Красимир Манов е доктор по право и главен асистент по наказателноправо в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат от Софийскатаадвокатска колегия.

...о на Република България ... Защита на културното наследство, Презентация по Право ... ... . Необходимостта от Национална стратегия за защита и Право на ЕС и сделки с културни ценности в България. Уредба и приложимо право . Интерес за настоящата публикация представляват сделките с предмет културни ценности и които традиционно са извън фокуса на ... културното археологи ... Наказателноправна защита на културното наследство в ... ... ... културното археологическо наследство в Република България в периода на преход и установяване на демократично общество (1989-2011 г.) ..... Министърът на културата Боил Банов и посланик Ерик Рубин подписаха на 8 януари 2019 г. споразумение между правителствата на Съединените американски щати и Република България за защита на културното наследство на ... ЗА ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВНЕСЕНИ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. На 28.07.2009 г. омбудсманът на РБ г-н Гиньо Ганев внесе за разглеждане в ... Чл. 1. (1) Този закон урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България. (2) Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от През 2007г. с промяна на Конституцията на Република България, ... Отсъства защита срещу нарастването на темпа на потребителските цени ... Заетите в културното наследство /по данни от бюджетите на...