Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Общият административен акт

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,30
ISBN: 9789542822974
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Петров
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Васил Петров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру ПРЕДГОВОР УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО § 1. Въведение § 2. Цели, предмет и методи на изследването ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ § 1. Общият административен акт в сравнителноправна перспектива § 2. Общият административен акт в българското правно развитие I. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктрина – исторически преглед II. Общият административен акт в общата теория на правото и в доктрина на различни правни отрасли у нас ГЛАВА ВТОРА. ПОНЯТИЕТО ЗА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО § 1. Основи за изграждане на понятието за общ административен акт в българското право I. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по АПК II. Общият административен акт в действащи специални закони § 2. Понятие за общ административен акт I. Общият административен акт и общата теория на правото II. Единно понятие за общ административен акт III. Административноправна дефиниция § 3. Видове общи административни актове I. Общи класификации II. Специални класификации на общите административни актове § 4. Разграничения и съпоставки на общия административен акт с други актове на адми нис тра ция та I. Общият административен акт и финансовият план II. Общият административен акт и организационният административен акт III. Общият административен акт и принудителните административни мерки ГЛАВА ТРЕТА. ИЗДАВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АПК § 1. Производството за издаване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес § 2. Режим на издаване на общи административни актове по АПК ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД § 1. Общи положения на оспорването по административен ред § 2. Възникване и упражняване на правото на оспорване. Производство по оспорването по административен ред § 3. Правомощия на по-горестоящия административен орган. Актове по оспорването § 4. Сроковете за произнасяне на по-горестоящия административен орган § 5. Съотношение между производството по оспорване по административен ред и производството по оспорване по съдебен ред ГЛАВА ПЕТА. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН НАДЗОР НАД ОБЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ § 1. Общи бележки. Първоинстанционно съдебно производство по АПК § 2. Право на жалба и правомощие за протест срещу общ административен акт пред съда § 3. Производство по оспорването пред първата инстанция § 4. Спиране на изпълнението на общия административен акт § 5. Основания за оспорване на общи административни актове § 6. Съдебното решение по оспорването на първоинстанционния съд § 7. Оспорване на общи административ ни актове пред особени юрисдикции § 8. Касационно оспорване § 9. Отмяна на влязло в сила съдебно решение ГЛАВА ШЕСТА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛА С ОСПОРЕНИ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ § 1. Предварителната изпълнимост на общите административни актове § 2. Изпълнение на общи административ ни актове и съдебни решения по дела с предмет оспорени общи административ ни актове ГЛАВА СЕДМА. ОБЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ § 1. Общият административен акт и устройството на територията I. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита II. Плановете по ЗУТ като административ ни актове § 2. Административни актове условия и общият административен акт § 3. Общият административен акт в екологическото право § 4. Общият административен акт и актове на плановото извършване на икономическа дейност § 5. Общият административен акт и трудовото право I. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда II. Общият административен акт и правомощието на Министерския съвет да размества почивни дни ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ § 1. Теоретични обобщения § 2. Предложения de lege ferenda БИБЛИОГРАФИЯ

...о, Жан-Жак Русо, Имануел Кант), към държавно организи-рано общество2 ... Срок административни наказания - Адвокат, Адвокатски услуги ... . Непреклонността на правните норми в публичното право кон- Обикновено тези актове служат като основа за издаването на друг административен акт - акт за установяване на административно нарушение. 2. § 3. Общият административен акт в екологическото право § 4. Общия ... За нищожността на индивидуалните административни актове ... ... . 2. § 3. Общият административен акт в екологическото право § 4. Общият административен акт и актове на плановото извършване на икономическа дейност § 5. Общият административен акт и трудовото ... Административен акт е юридически термин, появява се за първи път в България през 1911 г. в ... Идеята е, че заинтересовани лица и техните организации са тези, чиито права и интереси могат да ...