Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за счетоводството

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,15
ISBN: 978-954-730-722-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Поместени са Законът засчетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждатизискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянетои публичността на финансовите отчети, изискванията към лицата, които съставятфинансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит,упражняването на одиторска професия. Включен е и Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на международнитесчетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематичнаобласт. Текстовете са анотирани с предишниредакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативниактове.

... пъти В „Държавен вестник", бр ... Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов ... ... . 98 от 27.11.2018 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), като с неговите Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) са извършени ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. Чл ... Министерство на финансите :: Закони ... ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. Чл. 38, ал.9, т.2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. Във връзка с подаване на заявление по образец Г3 за обновяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството (ЗСч.) в срок до 31 март на следващата година за предприятия, които не са осъществявали дейност ... (8) При представянето за обявяване в търговския регистър на актовете по чл. 33, 37 и чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството за 2006 г. търговците представят и съответните актове за 2004 и 2005 г. В новия закон за счетоводството е запазено изискването финансовата година да завършва единствено на 31 декември, без възможност за избор на друга дата. Известно е, че в други страни от ЕС ... Тъй като Закона за счетоводството се явява специален закон спрямо ДОПК, то относно различната регламентация на срока за съхраняване на документите за данъчен контрол, която съгласно ДОПК ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (обн.,ДВ,бр.98 от 16 ноември 2001 г.; изм.,бр.91 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.96 от ... Закон за счетоводството. ... Правителството одобри промени в Закона за счетоводството. Декларациите, които от миналата година фирмите, които не са осъществявали дейност, бяха задължени да ... За връзка с отдел "Oбслужване на клиенти"можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: [email protected] Закон за счетоводството Раздел iii Изисквания за съставяне на консолидиран финансов отчет, изготвяне, независим финансов одит и публичност на финансовите отчети (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г. pdf / 2420.97 KB. Заповед на министъра на финансите № ЗМФ - 1263 от 30.12.2019 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за ... Закон за счетоводството. Материал № 614061, от 07 фев 2011. Свален: 189 пъти ... В Държавен вестник брой 69 от 05.09.20...