Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Финансови инструменти

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,36
ISBN: 52267
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Михайлов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Финансови инструменти pdf, който ще намерите тук

Описание:

- Счетоводно отчитане, представяне и оповестяване на финансовитеинструменти.- Данъчно облагане на доходите реализирани от притежаване илиразпореждане с финансови инструменти.- Финансови инструменти: правни аспекти- Участници и регулаторни органи на Българският регулиран капиталовпазар.

...рането на финансовите активи и финансовите пасиви ... Директива - пазари на финансови инструменти - УниКредит ... ... . Видове финансови инструменти. Финансиране със споделяне на риска Микрокрeдитиранe със сподeлeн риск; Фонд за градско развитиe; Финансов инструмент за развитие на водния сектор Производните финансови инструменти могат да бъдат: фючърсните и форуърдните договори; суапови (лихвени и валутни и т.н.) опции (пут и кол), споразумения и ангажименти, о ... МСС 32 - Финансови Инструменти: Представяне ... .н.) опции (пут и кол), споразумения и ангажименти, от които могат да ... Този вид финансови инструменти след първоначалното отчитане подлежат на преоценка по справедлива стойност, като разликите от преоценката се отчитат като финансови приходи или разходи. Облагаемите доходи от сделки с финансови инструменти, придобити от местно физическо лице, се декларират в годишната данъчна декларация за годината, през която са реализирани. Ключови думи n/a Резюме. Студията представя концептуалната промяна при МСФО 9 Финансови инструменти при класификацията на финансовите активи, във връзка с последващото им оценяване по амортизирана стойност, по ... други деривативни финансови инструменти в зависимост от това, дали се търгуват на регулиран пазар, МСТ или OCT, определени съгласно чл. 7, параграф 3 и чл. 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565; Финансови инструменти по ОПИК. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020 . Финансовите инструменти представляват механизъм за предоставяне на финансова помощ от бюджета на ЕС ... Отменен с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти - ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., в сила от 16.02.2018 г. От 01.11.2007 г. в Европейския съюз влезе в сила Директива за пазарите на финансови инструменти /mifid/, чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките ... ...