Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Граници на договорната и деликтната отговорност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,14
ISBN: 9789542808978
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Павел Гайдров
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Граници на договорната и деликтната отговорност pdf, който ще намерите тук

Описание:

Проблемите, свързани с за гражданската отговорност имат изключителноголямо значение. Тя е призвана да въздейства върху неправомерноторазвитие на гражданските правоотношения във всичките им разновидности. Врамките на общата гражданска отговорност централно място заематдоговорната и деликтната отговорност. Поради това актуален е и въпросътза границите на договорната и деликтната отговорност. Тези границиочертават вида и обема на вредите, които трябва да се възстановят. Впо-широк смисъл границите могат да се разглеждат във времево отношение,по отношение на лицата и пр.Монографията “Граници на договорната и деликтната отговорност” съдържачетири глави. В глава първа е разгледана общо гражданската отговорност –понятието, правната уредба по римското право, развитието на института иправната уредба на отговорността и нейните предпоставки. Глава втораразглежда границите на договорната отговорност. Дадена е общахарактеристика на нейните граници, обема на отговорността придоговорните задължения, както и основанията, които яизключват. Границите на деликтната отговорност са разгледани в третатаглава. Същата включва правната уредба на границите на деликтнатаотговорност, обема и основанията, изключващи тази отговорност. Вчетвъртата глава е разгледано съотношението между границите надоговорната и деликтната отговорност. Обърнато е внимание на сравнениетов обема на отговорностите при договорните и деликтните задължения,изследвани са и въпросите за конкуренцията между договорната иделиктната отговорност и са направени съответните изводи. Разгледани сасъщо и важни международно-правни и процесуални проблеми.В изследването широко е застъпена и съдебната практика. De lege ferendaса направени някои предложения с оглед подобряване на законодателството,които засягат спорния проблем за съотношението между договорната иделиктната отговорност, хипотезата на съпричиняване на вредоносниярезултат, както и обезщетяването на неимуществените вреди придоговорната отговорност. Направените предложения според мен бихадопринесли за една по-голяма яснота и завършеност в уредбата на тезиотговорности.Настоящият труд има изразена практическа насоченост.

...ртава по-широки граници на деликтната отговорност в сравнение с договорната отговорност, при която се дължи обезщетение само на преките и предвидими вреди, освен ако ... PDF СИГНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ... ... Основанието на договорната отговорност е неизпълнение не само на общото правило „ pacta sunt servanda" (чл. 20а, ЗЗД), а и на конкретно договорно задължение. Освен изискването за вина (арг. от чл. 81, ал ... Граници на гражданската отговорност ... не възниква и отговорност за длъжн ... 6. Отговорност за вреди:а) определение и видове вреди; б ... ... . 20а, ЗЗД), а и на конкретно договорно задължение. Освен изискването за вина (арг. от чл. 81, ал ... Граници на гражданската отговорност ... не възниква и отговорност за длъжника, колкото и укоримо да е поведението му. Ако длъжникът е трябвало да поправи наетата къща и не го е сторил ... различни са правилата на договорната и на деликтната отговорност - при договорната отговорност обезщетението за вреди обхваща настъпилите загуби и пропуснатите ползи от неизпълнението. Но в Решение № 188 от 15.06.2012 г. на ВКС по гр. дело № 1122/2011 г. се казва, че „ наличието на договор не изключва деликтната отговорност, ако вредата е настъпила не от неизпълнение на договора, а от ... 4.8.3. Правна същност на правото по чл. 80, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД 4.8.4. Съотношението между иска по чл. 80, ал. 1 ЗЗД и чл. 526 ГПК 4.9. ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА ОТГОВОРНОСТ Глава пета ПВС № 5 и 7, като постановките в тях са, че отговорност от делинквента за имуществените вреди могат да търсят низходящите на починалия, възходящите, съпругът, ако те са били издържани от него ... Така използваната в чл. 193 ЗЗД дума „освобождава" и производните й се използват на други места в закона както за да обозначат пълна липса на отговорност (чл. 81, ал. 2 ЗЗД; чл. 83, ал. 1 ЗЗД, където ... Граници на договорната и деликтната отговорност / Павел Гайдаров. - София : Сиела, 2011. - 260 с. ; 20 см Монографията разглежда гражданската отговорност, нейната уредба по римското 2.3. Съдържание на договорната отговорност 3. Деликтна отговорност - основание, съдържание, граници 3.1. Непозволеното увреждане като юридически факт на деликтната отговорност 3.2. на членовете на съветите е особена форма на гражданска отговорност, която се отличава от договорната и деликтната отговорност, и е самостоятелен правен институт 6. Давността при деликтната отговорност винаги е една за всички видове облигационни отношения - 5г. от откриване на дееца. При договорната отговорност има пъстри давностни срокове - 6 м, 1г.5 г. Книги от онлайн книжарница Лексико - право, Гражданският иск в наказателния процес, Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС, Германското наследствено право като онлайн интернет книжарница на издателство "Нова Звезда" - книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници, книги на Павел Гайдров 1. Застраховката „гражданска отговорност" на автомобилистите е една от най-важните застраховки, с най-голям пазарен дял и най-широко приложение. Това произтича от нейния задължителен характер и от големия брой ... Гражданската отговорност /и договорната и деликтната/ има за цел да поправя вредите, репарационна цел, при това да ги поправи с потребителната стойност на обезщетението, да освободи от ......