Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Публично предлагане на ценни книжа/ 8. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,21
ISBN: 978-954-730-811-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Публично предлагане на ценни книжа/ 8. издание pdf, който ще намерите тук

Описание:

Представена е нормативната уредба на публичното предлагане на ценни книжа,издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, дейността напубличните дружества и другите емитенти на ценни книжа, наинвестиционните посредници, регулираните пазари на финансовиинструменти, на колективните инвестиционни схеми, управляващитедружества и на други предприятия за колективно инвестиране.

...е на ценни книжа, което не надвишава 8 000 000 eur, от задължението за публикуване на проспект, предвидено в настоящия регламент ... PDF ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА ... . 9. издание - към 20 май 2015 г. Представена е нормативната уредба на публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти, дейността на публичните дружества и другите ... § 1. В чл. 2 се създава ал. 2: "(2) Могат да бъдат предлагани публично само безналични поименни ценни книжа, за които уставът н ... PDF ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ... ... § 1. В чл. 2 се създава ал. 2: "(2) Могат да бъдат предлагани публично само безналични поименни ценни книжа, за които уставът на емитента не предвижда ограничения или условия за тяхното прехвърляне." ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА. Публично предлагане на ценни книжа. Публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и ... Съдържание на съобщението за публично предлагане на ценни книжа Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., бр. 63 от 2016 г.) Съобщението за публично Възможност за извършване на публично предлагане на акции, съответно допускане на акции на българско пд до търговия на регулиран пазар на територията на една или повече държави-членки на ес (чл. 92в и сл. от зппцк)... ЕК, ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА Документът за предлаганите ценни книжа съдържа цялата информация за ценните книжа, предмет на настоящото публично предлагане, необходима на инвеститорите за точна оценка на правата ... При публичното предлагане на ценни книжа, когато емисиите не надвишават 3 милиона евро, няма да се изисква изготвяне и публикуване на проспект, както и неговото последващо одобрение от Комисията за финансов надзор. В ал. 2 думите "вторично публично предлагане" се заменят с "публично предлагане на издадени вече ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар", а думите "чл. 6, ал. 2" се ... ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ИНВЕСТОР.БГ АД ВИД ЦЕННИ КНИЖА: ОБИКНОВЕНИ, БЕЗНАЛИЧНИ, СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛИМИ И ПОИМЕННИ ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ БРОЙ АКЦИИ: 239,892 „(6) В случаите по ал . 2, когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, лицето , което е записало , съответно закупило ценни книжа преди публикуване Дългови цени книжа и инструменти на паричния пазар: Старт на публично предлагане: 30.01.2006: Минимална инвестиция: 100 лв. Валута: Български лев (bgn) Банка депозитар: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Информацията, която трябва да се съдържа в проспекта за публично предлагане на ценни книжа се определя с Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на ... Чл. 164. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Инвестиционното дружество е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 195 на парични средства ......