Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,6
ISBN: 9789547309838
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Коев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на института на заместването в дълг по чл. 102 ЗЗД. С оглед на общата препращаща норма на чл. 288 ТЗ тази уредба намира приложение и спрямо заместването в дълг при търговските сделки по смисъла на част трета на Търговския закон, доколкото в него не се съдържат особени правила.На основата на задълбочен анализ на действащата нормативна уредба на института, историческото му развитие от римското право до наши дни, сравнителноправен преглед на законодателните разрешения в други държави, съпоставка с други сходни правни институти на българското облигационно и търговско право, както и на критичен коментар на съдебната практика авторът разработва основните въпроси за прехвърляне на дълг чрез заместването на предишния длъжник с нов длъжник (встъпване в дълг). Предметът на изследването обхваща теоретичното изясняване на същността на прехвърлянето на дълг, и по-конкретно на заместването в дълг като един от правните способи за промяна на длъжника в облигационното отношение, а също и правните конструкции, чрез които може да се осъществи заместването на длъжника с нов длъжник.В книгата се предлагат решения на редица въпроси, които възникват във връзка с отношенията между страните, участващи при заместването в дълг, и с оглед на някои празноти в законовата уредба на института. Изследването дава възможност за преодоляване на някои практически проблеми в правоприлагането и създава добра основа за законодателно усъвършенстване на този институт.Трудът е предназначен за научни работници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, които проявяват интерес в областта на гражданското и търговското право.Красимир Коев е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на БСУ по облигационно право, търговско право и основи на гражданското право. Адвокат от Бургаската адвокатска колегия.

...о съвременно изследване у нас на Института на заместването в дълг по чл ... forum.lex.bg • Виж темата - ъзможна ли е суброгацията? ... . 102 ЗЗД. 2.Встъпване в дълг - по чл.101 ЗЗД - и в двете разновидности на договорите. 3.Заместване в дълг - по чл.102 ЗЗД - изрично съгласие 4.Поемане на дълга - по чл.175 ал.3 ЗЗД - съгласие с кредитора. В по-новата съдебна практика - Решение ... ВПИСВАНИЯТА ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ... ... .175 ал.3 ЗЗД - съгласие с кредитора. В по-новата съдебна практика - Решение №540/2008г. по т.д. №168/2008г. на ТК на ВКС, касателно разглежданата тук норма на чл. 147, ал. 1, се приема, че „фактическият състав на чл. 147, ал. 1 ЗЗД включва два ... заместването в дълг по реда на чл. 102, ал. 1 ЗЗД (с. 10), който е разгледан по-нататък в изложението като самостоятелен способ за замяна на стария длъжник с нов. С оглед на това настоящият състав приема за безспорно че представеният договор за заместване в дълг по чл.102 от ЗЗД е акт, който подлежи на вписване, съгласно чл. 17, ал.1, б."е", във вр.с чл. 4 от ... "Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД" представлява първото съвременно изследване у нас на Института на заместването в дълг по чл. 102 ЗЗД. В т.3 от договора са изложени конкретните параметри на заместването в поетото задължение по договора за банков револвиращ кредит, съгласно чл.102 ЗЗД. Съдията по вписванията е отказал ... 1. Допустимо ли е при заместването в дълг по смисъла на чл. 102, ал.1 ЗЗД съгласието на кредитора да е дадено бланкетно и по начин, при който избора на третото лице - нов длъжник да е предоставен от кредитора изцяло на ... В тълкувателното решение първо се казва, че в Закона за енергетиката (чл. 153, ал. 1) като клиенти на топлинна енергия за битови нужди са посочени собствениците или титулярите на вещното право ......