Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Защита на личните данни

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,65
ISBN: 9789546082633
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Десислава Тошкова-Николова, Невин Фети
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Десислава Тошкова-Николова, Невин Фети книги Защита на личните данни epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Съдържание:Книгата предлага приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни.Първата глава е посветена на приложното поле на правната уредба и спецификата на нейния понятиен апарат. Коректното им разбиране е от ключово значение за представяне на правилата, по които се осъществява защитата на личните данни.Втората глава обхваща принципите и основанията за обработване на лични данни, в това число на специалните категории лични данни. Обхванати са и особените случаи на обработване на лични данни, предвидени в Общия регламент за защитата на данните и доразвити в българската правна уредба.Третата глава анализира правата на субектите на данни и обхваща съдържанието и правилата за практическото им реализиране. Фокусът е върху правото на информация, правото на достъп до лични данни, правото на коригиране, правото на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение срещу обработване на лични данни и правото лицето да не бъде обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. Обхванати са и ограниченията при упражняването на правата.Четвърта глава е посветена на задълженията на администраторите, свързани с въвеждането на подходящи технически и организационни мерки за защита, които да гарантират и да им дадат възможност да докажат, че обработването на личните данни съответства на нормативните изисквания. В нейния обхват се включват задълженията за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, задължението за определяне на длъжностно лице по защита на данните, извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните, провеждането на предварителна консултация с надзорния орган, сътрудничеството с него, уведомяването за нарушение на сигурността на личните данни, предаването на лични данни в трети държави или международни организации (трансфер на данни). Задълженията на администраторите са анализирани и в контекста на съвместните администратори, както и при използване на обработващи лични данни. Очертана е юридическата отговорност, която може да намери приложение при нарушаване на защитата на личните данни, като са представени и условията за преценка на тежестта на нарушенията.Пета глава обхваща често задавани въпроси в опит да обобщи основните положения на защитата на личните данни и да открои сферите, в които практиката среща затруднения. За удобство при прилагането на уредбата, в приложения са поместени образци на документи и методики, тематично структурираните текстове на Общия регламент относно защитата на данните, както и Закона за защита на личните данни след промените му.Вярваме, че по отношение на обхват, съдържание и полезен смисъл, книгата ще бъде уникална и необходима за всеки администратор на лични данни.Идеята на авторите и на издателите е книгата да обхване не само относимите към темата актове на Европейския съюз, но и произтичащите от тях промени в българското законодателство. За пълнота и коректност тя отразява и приетите промени в Закона за защита на личните данни:- статут на Комисията за защита на личните данни и на Инспектората към Висшия съдебен съвет като надзорни органи по защита на личните данни;- общи правила за обработване на лични данни, които установяват задължения за връщане, унищожаване или изтриване на лични данни, получени без правно основание или в противоречие с принципите на Общия регламент относно защитата на данните, правила за обработване на информация, съдържаща ЕГН или ЛНЧ, изисквания при обработване на лични данни на починали лица;- обработване на лични данни за журналистически цели, за академичното, художественото или литературно изразяване;- обработване на лични данни в трудовия контекст;- дерогации при обработване на лични данни за целите на Националния архивен фонд, научни, исторически изследвания и статистически цели;- правила за упражняване на правата на субектите на данни и средствата за правна защита;- специални правила за обработване на лични данни в полицейската и наказателната дейност, с които се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета;- легални дефиниции на понятията „мащабно“ наблюдение и/или обработване, „риск“, „публичен орган“, „изтриване“, „унищожаване“ и други, които имат значение за практическото изпълнение на задълженията по Общия регламент относно защитата на данните.Целева аудитория: Всички администратори на лични данни, обработващи лични данни, длъжностни лица по защита на данните, субектите на данни и всички лица, чиято дейност налага обработване на лични данни (управленските и експертните екипи на предприятията и ведомствата, юрисконсулти, IT специалисти, мениджъри човешки ресурси и други).

...ък "комисията", е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при ... Защита На Личните Данни | Wwf ... ... чл. 72 - относно защита на лични данни в държавната база данни. Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА): Длъжностното лице по защита на личните данни е и лицето, към което КЗЛД или всеки друг може да се обръща по въпроси, свързани със съхраняването и обработването на лични данни. Защита на личните данни ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Настоящата политика за защита на личните данни се издава на основ ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Защита на личните данни ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Настоящата политика за защита на личните данни се издава на основание Закона за защита на личните данни и всички приложими подзаконови актове, които имат ... Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика за поверителност и защита на личните данни, както и за реализиране на законните интереси на ... Друго изпитано правило за защита на личните данни онлайн е винаги да се възползвате от проверката в две стъпки, когато тази опция е налична. Проучване на The Telegraph от началото на 2017 г. показва, ... Политики за защита на личните данни (Съобщения за защита на личните данни) на ЗАД Алианц България, ЗАД Алиан...