Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Отговорност за вреди от дефектни продукти

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,62
ISBN: 9786192261078
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христина Танчева
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Отговорност за вреди от дефектни продукти във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Монографията е посветена на отговорността за вреди от дефектни продукти, която досега в българската литература не е била предмет на самостоятелно изследване, а е разисквана в по-общия контекст на защитата на потребителя. Целта на изложението е да се представят на читателското внимание теоретичните и практическите проблеми на отговорността за вреди от дефектни продукти, както и да се потърси отговор на въпроса – наистина ли и доколко европейското общностно право, и особено Директива 85/374/ЕИО, е повлияло положително върху развитието на отговорността за вреди от дефектни продукти в националните правни системи, най-вече в българската, както и доколко тези национални системи са били готови да предложат адекватно решение на проблема и без европейската хармонизация.В книгата е анализирана обективната отговорност за вреди от дефектни продукти от зараждането й до наши дни. Историческият и сравнителноправният преглед търсят отговор на въпроса кое налага въвеждането на отговорност без вина. Проследено е развитието на отговорността в англо-саксонската правна система, в която до голяма степен се е формирал институтът така, както е познат днес. Отделено е внимание на зараждането и развитието на отговорността за продукта в континенталното право, включително и у нас, преди въвеждането на европейските правила. Действащата уредба на изследваната отговорност се съдържа в Закона за защита на потребителите, но приложение намират и общите правила на деликтната отговорност по ЗЗД, което засяга въпроса за съотношението между двата закона и изисква съпоставката им, като включва в предметния обхват на изследването и редица дискусионни теми на общата деликтна отговорност. Специалната уредба оставя нерешени различни въпроси, някои от които са свързани с традиционни за българската доктрина проблеми, например относно обезщетяването на претърпените вреди, а други – с нови институти като колективните искове по глава тридесет и трета на ГПК.Христина Танчева е доктор по право, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат в Софийската адвокатска колегия и автор на публикации в периодичния научен печат.

...граничена отговорност като определи граница на общата отговорност на производителя за вреди, причинили смърт или Дефектни продукти; ... ДИРЕКТИВА 85/374/ЕИО НА СЪВЕТА ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ... ... ... В някои страни е възможно да носите отговорност и ако сте производителят или вносителят. ... Директива на ЕС за отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки ... нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституц ... Отговорност за вреди от дефектни продукти ... . ... Директива на ЕС за отговорността за вреди, причинени от дефектни стоки ... нормативни актове. закони: кодекси: правилници: конституция: организации и лица Клауза „Отговорност за дейността" По тази клауза се покрива отговорността на застрахования за щети на имущество и/или телесни увреждания (вкл. смърт) на трети лица, причинени от него вследствие или по повод ... Танчева, Х. Отговорност за вреди от дефектни продукти. С: Сиби, 2019, на с. 205, 248, 251. 3. Goleminova, S. Accession Negotiation Challenges Facing Candidate countries in the Field of Taxation. Collection of Papers of the Law Faculty, University of Nis No79/2018, ISSN 0350-8501, на с. 134. 4. » Социална отговорност Продукти ... - за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие. ... „Гражданска отговорност" на автомобилистите се сключва за срок от 1 (една) година. отговорността на производителите за вреди, причинени от произведени от тях дефектни продукти. 3. Съгласно член 1 от директивата, „Производителят носи отговорност за вредите, за вреди, причинени от или в резултат на военни действия, от радиоактивни продукти и замърсявания от тях, умишлено причиняване на застрахователно събитие от застрахования;...