Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Оценка на нематериални активи

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,55
ISBN: 9549393032
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Жеко Фетваджиев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Оценка на нематериални активи Жеко Фетваджиев epub книги безплатно

Описание:

...материални активи се третира материята по оценяването и признаването на тези видове активи ... store.bg - Методи за оценка на интелектуалните активи на ... ... ... Оценка на нематериални активи, Лекция по Счетоводство, Икономика - Pomagalo.com IP Consulting ® предлага изготвяне на оценка на нематериални активи от лицензирани независими оценители с богат опит в областта.. Агенцията е специализирана в извършването на оценка на нематериални активи - авторски и ... ... PDF ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ... .. Агенцията е специализирана в извършването на оценка на нематериални активи - авторски и ... На оценка подлежат Интелектуалната собственост, като дълготрайни нематериални активи на фирма и индустриална собственост-търговски марки, географски означения, патенти, полезни модели ... 2. Настоящият стандарт трябва да се прилага при счетоводното отчитане на нематериални активи, с изключение на: а) нематериални активи, които попадат в обхвата на друг стандарт; Адванс експертни оценки предлага оценка на недвижим имот, търговски предприятия, машини, земеделски земи и нематериални активи, извършвани от независими оценители. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ФИРМАТА. СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ОЦЕНКА, АМОРТИЗАЦИЯ. Същността на дълготрайните активи /ДА/ това се ресурси на фирмата които се използват многократно в дейността й и носят стопански изгоди за период по ... Дебит с/ка Резерв от последваща оценка на дълготрайни материални активи - 25 лв. Кредит с/ка Амортизация на дълготрайни материални активи - 25 лв. Оценка на нематериални активи . Цената на актива включва: размера на натрупаните заплати и социалните вноски за работниците; материални разходи; амортизация; суми, изплатени на посредници за предоставяне на услуги ... Книга » Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Кредит с/ка от група 21 Дълготрайни нематериални активи Първоначалната оценка на нематериален актив, получен в резултат на безвъзмездна сделка, се определя по справедливата му цена ... оценка на интелектуална и индустриална собственост, авторски и сродни права, изобретения, патенти, промишлен дизайн, търговски марки, наименования за произход Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г. Цел СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност. 9 МСС 38 Нематериални активи (пар. 8), Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент нематериални активи, държани от предприятието за продажба в обичайния ход на стопанската дейност (вж. МСС 2 и МСФО 15) или лизинга на нематериални активи, отчитан в съответствие с МСФО 16. IP Consulting е специализирана консултантска агенция Ние предлагаме на клиентите си всички услуги в сферата на интелектуалната собственост (Патент, Полезен модел, Търговска марка, Марка на Европейския съюз (EUTM ... Оценка на нематериални активи - признание за бизнеса, който идва преди излизането на НМА.Чрез анализиране на тези продажби се очаква в пазарната стойност на бизнеса, а след това на ......