Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър - изд. 2004 г. Книга 28. Раздел I: Общи нормативни документи

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,75
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...н проекти ще са в съответствие с Наредба № 4/22 ... Наредба 6 от 5 февруари 2004 г за устройство на горите и ... ... .04.2004 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 110 от 1997 г.) и правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и ... Изработените проекти следва да отговарят ... Административен процес и право • Книги • Цени | Ciela.com ... ... ... Изработените проекти следва да отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти/4 и Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за ... Раздел i Общи положения ... 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и подреждане на акта_ в съответната книгаа ... изм., бр. 16 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 28.02.2008 г. - в ... Същите ще съответстват с Наредба № 4/22.04.2004 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. ... чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - извършване на изпитания на съоръженията и ... Извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР. им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи. (6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) В ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ . НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (Обн., ДВ, бр. 1 от ... Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. БР. 96 ОТ 05.11.2013 Г....