Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Международно частно право – част II

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,35
ISBN: 954-730-645-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Боряна Мусева – съставителство, въведение, анотиращи бележки, информационно приложение
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Международно частно право – част II във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото правои екзекватурата по брачни дела, родителската отговорност и закрилата на децата вмеждународен план.Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относнокомпетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела иделата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съветаотносно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението насъдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения заиздръжка, съответно Хагския протокол за приложимото право при задълженията заиздръжка, наред с онези норми от КМЧП, ГПК и СК, които им кореспондират.Поместено е и релевантно извлечение от Договора за функционирането наЕвропейския съюз.Представени са основните многостранни международни актове,които уреждат материята на родителската отговорност, осиновяването, правата изакрилата на децата – Конвенцията за компетентността, приложимото право,признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителскатаотговорност и мерките за закрила на децата, Хагската конвенция за гражданскитеаспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция запризнаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права ивъзстановяване упражняването на родителските права, Конвенцията за защита надецата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, както иподходящо извлечение от Закона за закрила на детето. Уредбата на семейнитеотношения е допълнена от извлечение от Конвенцията за правата на детето.Всборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатитемеждународни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост –съвместно или с предимство пред останалите.В края на изданието е поместеноинформационно приложение, включващо данни за публикацията на актовете на правотона ЕС, цитирани в сборника, и списък на договорите за правна помощ, по коитоРепублика България е страна.

...ското международно частно право ... доц. д-р Васил Пандов | Юридически факултет на СУ „Св ... ... . 5. Правна уредба на частноправните отношения с международен елемент - методи В.Кутиков („Международно частно право…", стр. 332 ), според който от чл.26, ал.1 ЗЗД се извлича общ принцип, приложим и в сферата на международното частно право. Международно частно право - час ... Лекции по Право: Лекции 4-ти курс ... . Международно частно право - част II. 4. aктуaлизиpaнo издaниe - към 15 oктoмвpи 2011 г.Cбopникът пpeдcтaвя уpeдбaтa нa мeждунapoднaтa кoмпeтeнтнocт, пpилoжимoтo пpaвo и eкзeквaту 06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Ко Международно частно право - част ii. (Семейни дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура)Новото издание съдържа пълната международна уредба на издръжката -комп Коментар на Регламент 650/2012, част от сборен труд със заглавие „Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009 - 2016г. Асистент по международно частно право в Софийския университет. Работи като адвокат по дела в областта на гражданското и търговското право (Член на Софийската адвокатска колегия). Анализирани са основните актове на Европейския съюз по международно частно право, както и задължителната за България практика на Съда на Европейския съюз. 06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Ко Документ от ... Международно публично право (МПП) Междунаро́дното публично пра́во е особена правова система, регулираща отношенията между държавите, посредством създадените от тях международни организации и някои други субекти ... Международно частно право на НР България ,Обща част, нова редакция Т. Тодоров, София 1993 г. Международно частно право - част iii ... Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.Сборникът включва Регламент (ЕО) № 1393/2007 в материята на връчването на документи и ... Тодоров (Международно частно право. Европейският съюз и Република България, С., 2010, стр. 420), става дума за подобрения, които няма как да бъдат вдигнати и прибрани от обеднилия се. Така и В....