Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за счетоводството

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,22
ISBN: 978-954-730-722-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Поместени са Законът засчетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждатизискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянетои публичността на финансовите отчети, изискванията към лицата, които съставятфинансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит,упражняването на одиторска професия. Включен е и Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на международнитесчетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематичнаобласт. Текстовете са анотирани с предишниредакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативниактове.

...л. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за ... Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов ... ... ... Закон за счетоводството. Материал № 614061, от 07 фев 2011. Свален: 189 пъти ... В Държавен вестник брой 69 от 05.09.2008 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, който влезе в сила от 05.09.2008 г. Същото отговаря на ... Министерство на финансите :: Закони ... .09.2008 г. Същото отговаря на изискванията на чл. 18, т. 1 и т. 2 от Закона за счетоводството за завършено образование и съответстващ към него действителен стаж, както и липса на осъдителна присъда по ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 ... Предложеният проект на нов Закон за счетоводството е изготвен във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 ... Закон за счетоводството ( в сила от януари 2016 г. / извадка) Приложно поле. Чл. 2. За целите на този закон предприятия са:. 1. търговците по смисъла на Търговския закон; 2. местните юридически лица, които не са търговци; Виж откритите Начало за търсене "закон за счетоводството 2018" в . Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп., дв, бр. 44 от 2020 г., в сила ... ЗАКОН за счетоводството Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 г., в сила от 1.04.1991 г. Глава първа ОБЩИ ......