Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Справочник по счетоводство. Данъчно третиране на счетоводните операции

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,45
ISBN: 58733
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Проданов, Елена Гавраилова, Зорка Георгиева, Николай Стаменов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Справочник по счетоводство. Данъчно третиране на счетоводните операции Георги Проданов, Елена Гавраилова, Зорка Георгиева, Николай Стаменов epub книги безплатно

Описание:

Книгата "Справочник по счетоводство" проследявасчетоводните записвания в предприятията и прави връзката с данъчноторегулиране на счетоводните и стопански операции съгласно данъчнитезакони.Книгата е организирана като бърз справочник, като леснои бързо може да се проследи дали стопанската или счетоводната операцияподлежи на данъчно регулиране и дали участва в преобразуването нафинансовия резултат. Илюстрирана е с практически примери, коитопозволяват да се обясни логиката на данъчното законодателство.Книгатае ценно помагало в ежедневната дейност на счетоводители и финансисти.Това е четвърто преработено и допълнено издание. Отразени санормативните промени към 1 юни 2011

...р Радонов за 27,60 лв. от Galaxy ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .bg При тези обстоятелства, съгласно чл. 82, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по ... Чрез модела на счетоводните сметки: Д-т К-т сума първа година Актив с право на ползване Пасив по лизинга 379.08 Разходи за лихви Пасив ... Кои разходи не се признават за данъчни цели? ... .08 Разходи за лихви Пасив по лизинга 37.91 Пасив по лизинга Доставчици 100.00 Дата на провеждане - 22.11.2018 г. Място - гр. София. 8:45 - 9:00 - Регистрация на участниците 9:00 - 10:30 - Първа част - лекция 10:30 - 11:00 - Почивка 11:00 - 12:30 - Лекция + отговори... При задължителна регистрация по чл.96, 97 и 98 от ЗДДС или при регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 3 от закона данъчно задължените лица имат право на приспадане на данъчен кредит за наличните ... Справочник по счетоводство. Данъчно третиране на счетоводните операции. ... Счетоводство на едноличния търговец 2005/ 12-то преработено и допълнено издание ... В тази връзка следва да се има предвид, че чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ предвижда, че по реда на чл. 26, ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ... Данъчно третиране на счетоводните операции. Книгата "Справочник по счетоводство" проследява счетоводните записвания в предприятията и прави връзката с данъчното регулиране на ... (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък ... Счетоводните разходи в Гл. 8 от ЗКПО или т.нар. данъчни временни разлики, увеличават счетоводния резултат в годината на отчитане на самия разход и го намаляват в годината на настъпване на ... В Дирекция ОУИ ….е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №20-00-139/ 28.03.2011 г. относно счетоводно и данъчно третиране на разходи. В запитването си излагате следната фактическа обстановка:,,…." РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 96-00-549 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) bookyard.idg.bg: Книги от издателство в онлайн книжарницата на idg.bg Относно: коригиране на данъчен документ и данъчно третиране по ЗКПО на отчетен приход от неустойка през 2006г. при настъпили коригиращи събития през 2008г. МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на специализирано обучение на 31.10. 2019г.на тема: Лизинг - практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО Данъчно третиране по ... Отговор: Продажбата на дружествени дялове и акции по силата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС представлява доставка на финансова услуга, която се счита за освободена доставка по смисъла на закона....